New!!! SMA Spirit Shop Open Mondays/ Wednesdays/ Fridays starting Nov 18! 1:00 - 1:30 PM